Användarvillkor

1. Inledande bestämmelser


1.1. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan Flyttgurus AB, organisationsnummer 559419-0646 med adress Varbergagatan 180, 703 52 Örebro (nedan kallad “Jämförflytt.se”) och den konsument eller näringsidkare
(nedan kallad “Användaren”) som använder Jämförflytt.ses digitala tjänst[www.Jämförflytt.se.nu] via internet eller annan kommunikationskanal
(“Webbplatsen”). Jämförflytt.se och Användaren refereras nedan gemensamt till
som “Parterna” och var för sig som “Part”.
1.2. För att ha rätt att använda Webbplatsen, måste Användaren vara minst 18 år.
Användaren intygar att denne är minst 18 år och att denne har rätt att
självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal, genom att godkänna
Användarvillkoren.
1.3. Om Användaren företräder en organisation/näringsidkare/juridisk person
(“Näringsidkaren”), intygar Användaren att denne har rätt att ingå juridiskt
bindande avtal på vägnar av Näringsidkaren som företräds (firmateckningsrätt)
och att dessa villkor blir bindande mellan Jämförflytt.se och den representerade
Näringsidkaren. Näringsidkaren ansvarar till fullo för sina medarbetares
användning av Webbplatsen och för sina medarbetares eventuella avtalsbrott.
1.4. Genom att använda Webbplatsen, accepterar Användaren de vid var tid
gällande Användarvillkoren som finns publicerade på Webbplatsen och åtar sig
skyldighet att följa dem. När Användaren använder Webbplatsen, är
Användaren även skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och
myndighetsbeslut. Om Användaren inte godkänner de vid var tid gällande
Användarvillkoren, har Användaren inte rätt att använda Webbplatsen.

1.5. Jämförflytt.se kan kommunicera med Användaren via bland annat sms, telefon,
e-post och annan meddelandetjänst, i frågor som rör exempelvis men inte
uteslutande, användarkontot och/eller Webbplatsen.
1.6. Användaren får enbart använda Webbplatsen i enlighet med dess avsedda
syfte. Om Användaren inte accepterar detta, har Användaren inte rätt att
använda Webbplatsen.
1.7. Vid var tid gällande Användarvillkor gäller tills vidare, under tiden Webbplatsen
används och/eller till dess att Användarens användarkonto avslutas.
Bestämmelser avseende bland annat tvistelösning samt eventuella övriga
bestämmelser som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär är avsedda
att gälla även efter att användarkontot avslutas, ska dock fortsätta att gälla
även efter det att användarkontot har avslutats.

2. Jämförflytt.ses tjänster
2.1. Jämförflytt.se erbjuder Webbplatsen för att lösa behov relaterade till flytt och
boende, bland annat genom att förmedla och/eller utföra tjänster, exempelvis
att överföra digitala abonnemang och avtal med leverantörer, såsom elbolag,
försäkringsbolag, bredbandsleverantörer och andra tjänsteleverantörer
(”Leverantörer”) som individer kan ha knutna till sitt boende eller som ska
anlitas samt inom ROT och RUT segmentet, såsom exempelvis flytthjälp,
städning, hantverk och trädgårdsarbete.
2.2. “Allmänna villkor för Jämförflytt.se” reglerar villkoren för Jämförflytt.ses tjänster:
“Förmedlingstjänst” och “Utförandetjänst”, och finns att läsa via följande
länk: http://www.Jämförflytt.se.nu/terms.

3. Användarnamn och lösenord
3.1. För att använda flertalet av Webbplatsens tjänster måste Användaren skapa ett
användarkonto för Webbplatsen (”Användarkonto”) och logga in på det.

Användarkontot skapas genom att Användaren anger sitt personnummer och
loggar in via Webbplatsen med stöd av BankID som verifiering. Det är genom
BankID som Användaren loggar in på och använder sitt Användarkonto.
Ett alternativt sätt att skapa Användarkonto är genom inbjudan från
samarbetspartner till Jämförflytt.se, exempelvis en mäklare. I det fallet skapas
användarkontot upp genom Användarens nyttjande av en unik engångslänk
som inkluderas i dennes personliga inbjudan till tjänsten. Det är Användarens
ansvar att endast denne har tillgång till och nyttjar dennes engångslänk.
Ett tredje sätt att skapa Användarkonto är genom användande av tjänst hos
samarbetspartner till Jämförflytt.se, där denne har integrerat Jämförflytt.ses tjänst som
en del av sitt erbjudande. I detta fall används samarbetspartnerns inloggnings-
och behörighetslösning även för access och kontohantering vid nyttjande av
Webbplatsen samt Jämförflytt.ses tjänster.
I samtliga fall kan användande av BankID därefter krävas för att kunden ska
kunna nyttja hela eller delar av tjänsten.

3.2. När Användaren skapar ett Användarkonto kommer Användaren att ombes att
delge viss information om sig själv. Vänligen läs Jämförflytt.ses
Personuppgiftspolicy, som finns via länken:
Jämförflytt.se.nu/personuppgiftspolicy innan Webbplatsen börjar att användas.
Användaren ska inte använda Webbplatsen om Användaren inte accepterar att
Jämförflytt.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

3.3. Användarens Användarkonto är personligt och Användaren får inte överlåta det
till någon annan eller låta någon annan använda Webbplatsen genom
Användarens Användarkonto. Användaren är ansvarig för att skydda sina
inloggningsuppgifter till Användarkontot från åtkomst för obehöriga. Om
Användaren har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till
Användarkontot, ska Användaren omedelbart meddela Jämförflytt.se om detta.
Jämförflytt.se har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till Användarens
Användarkonto om Jämförflytt.se har anledning att tro att någon obehörig person
har fått tillgång till det.

3.4. Jämförflytt.se förbehåller sig rätten att göra Användarens Användarkonto ”osynligt”
om det har varit inaktivt under en period av 90 dagar i följd (d.v.s. att ingen
inloggning har ägt rum), innebärande att all kontoinformation sparas men att
kontot avaktiveras och behöver återaktiveras för att Användaren ska kunna
använda det igen. Utöver detta, förbehåller Jämförflytt.se sig rätten att avsluta
Användarens Användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på
varandra följande dagar.

4. Immateriella rättigheter m.m.
4.1. Alla immateriella rättigheter hänförliga till Webbplatsen, tillhör Jämförflytt.se (med
undantag för immateriella rättigheter som ägs av Jämförflytt.ses licensgivare eller
annan tredje part) eller förfogas av Jämförflytt.se. Sådant material kan vara text,
video, grafik, ljudmaterial och annat som publiceras på Webbplatsen
(”Material”). Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring
av någon immateriell eller annan rättighet till Användaren. Användaren får inte
kopiera, reproducera, modifiera, publicera, ladda upp, överföra eller på annat
sätt distribuera Material utanför Webbplatsen.
4.2. Användaren förstår och accepterar att innehåll som publiceras inom
Webbplatsen kan tillhöra tredje parter, samt att Jämförflytt.se inte har kontroll över
sådant innehåll. Därför förstår och accepterar Användaren att Jämförflytt.se inte
kan hållas ansvarig för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och
visas upp eller finns tillgängligt inom ramen för Webbplatsen. Användaren
erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter
utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.
4.3. Jämförflytt.se gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som Användaren
registrerar i Webbplatsen. Jämförflytt.se har rätt att anonymisera personuppgifter
och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av
Webbplatsen, och har rätt att fritt behandla, använda, lagra och dela sådan
anonymiserade data utan begränsning i tiden, inklusive rätt att behandla
anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål för utveckling av
Jämförflytt.ses tjänster inklusive Webbplatsen.

5. Externa länkar
5.1. Webbplatsen innehåller externa och integrerade länkar till tredje parts
hemsidor, innehåll och tjänster. Jämförflytt.se tar inte ansvar för innehållet på tredje
parts hemsidor som är länkade från Webbplatsen, och Jämförflytt.se har inte heller
granskat innehållet på deras sidor. Användaren har ett eget ansvar avseende
sin användning av eller förlitan på innehåll som finns på tredje parts hemsidor.

6. Nätverkskostnader m.m.
6.1. Användaren är själv ansvarig för att säkerställa Användarens åtkomst till det
nätverk och den internetanslutning som behövs för att kunna använda
Webbplatsen. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och
meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte Jämförflytt.se för. Vidare är
Användaren själv ansvarig för att inneha och uppdatera den hård- eller
mjukvara som behövs för att få tillgång till Webbplatsen. Webbplatsen
tillhandahålls till Användaren utan kostnad, om inte annat uttryckligen anges.
6.2. Det kan tillkomma standardpriser för datatrafik vid användning av Webbplatsen,
eftersom funktioner kräver att Webbplatsen har en aktiv anslutning till internet.
Vid användningen av Webbplatsen, accepterar Användaren sitt ansvar för
betalning för samtliga sådana eventuella avgifter från Användarens
internetoperatör och/eller annan tredje part (exempelvis avgifter för
dataroaming, Wi-fi m.m.).

7. Underhåll m.m.
7.1. Jämförflytt.se ansvarar för teknisk support och underhåll av Webbplatsen, och
strävar efter att Webbplatsen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Det kan dock förekomma tekniska komplikationer och störningar.
7.2. Jämförflytt.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av
Webbplatsen, om det krävs av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl,
utan att behöva meddela om när sådana avbrott kan inträffa. Användaren har
inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Jämförflytt.se på grund av
bristande tillgång till Webbplatsen som beror på sådana tillåtna avbrott och/eller
planerade underhåll.
7.3. Webbplatsen blir löpande uppdaterad och Användaren ska alltid använda den
senaste versionen av Webbplatsen. De vid var tid gällande Användarvillkoren
gäller även för uppdateringar av Webbplatsen.
7.4. Om Användaren upptäcker eventuella fel avseende Webbplatsen, kan
felanmälan göras till Jämförflytt.se genom att skicka ett meddelande till följande
e-post: info@Jämförflytt.se.nu. Jämförflytt.se kommer att försöka avhjälpa upptäckta fel
inom skälig tid och efter bästa förmåga, i den mån det är möjligt.

8. Ansvarsbegränsning
8.1. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Användaren använder
Webbplatsen under eget ansvar och på egen risk. Jämförflytt.se lämnar inte några
garantier – varken direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande
tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller
riktigheten av Webbplatsen i övrigt.
8.2. Jämförflytt.se rekommenderar att Användaren inte förlitar sig på Webbplatsen för
något syfte som är viktigt för Användaren eller nödvändigt för Användarens
verksamhet, eftersom det kan förekomma situationer då Webbplatsen inte
kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och
omständigheter utanför Jämförflytt.ses kontroll. Därutöver förbehåller sig Jämförflytt.se
rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av
Webbplatsen, efter Jämförflytt.ses eget gottfinnande.

8.3. Jämförflytt.se friskriver sig härmed, i den största utsträckning som gällande
lagstiftning tillåter, från allt ansvar gentemot Användaren eller någon tredje part
för direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej
begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i
verksamheten eller goodwillförluster, som uppkommer på grund av eller i
samband med dessa Användarvillkor, användning av Webbplatsen eller
oförmåga att använda Webbplatsen. Jämförflytt.se är inte ansvarig gentemot
Användaren för några tredjepartskrav som riktas mot Användaren. Jämförflytt.se
begränsar härmed sitt skadeståndsansvar gentemot Användare i egenskap av
konsument i den största utsträckning som tillämplig svensk
konsumentskyddslagstiftning tillåter. Jämförflytt.se friskriver sig tillfullo från
skadeståndsansvar gentemot Användare i egenskap av näringsidkare, juridiska
personer, organisationer m.fl.

9. Reklamation
9.1. Användaren har rätt att reklamera fel i Webbplatsen enligt lag. Reklamation ska
ske till Jämförflytt.se senast inom två (2) månader från dess att felet upptäcktes.
Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens omfattning, art
och tidpunkten för dess inträffande. Om så inte sker, förlorar Användaren sin
rätt att reklamera. Reklamation kan framställas till Jämförflytt.se via telefon, post
eller e-post. Jämförflytt.ses kontaktuppgifter anges längst ner i dessa villkor.

10. Skadeslöshetsförbindelse
10.1. Användaren ansvarar för all skada som åsamkas Jämförflytt.se, eller tredje part,
på grund av Användarens brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej
begränsat till missbruk av Webbplatsen samt otillbörlig marknadsföring. Vidare
åtar sig Användaren att hålla Jämförflytt.se fullt skadeslös i relation till samtliga
krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som Jämförflytt.se åsamkats på något sätt på grund av Användarens
brott mot Användarvillkoren eller annan tillämplig lag.

11. Behandling av personuppgifter
11.1. Jämförflytt.se behandlar personuppgifter hänförliga till Användaren i enlighet med
EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”). För mer information om Jämförflytt.ses
behandling av personuppgifter, se Jämförflytt.ses personuppgiftspolicy:
Jämförflytt.se.nu/personuppgiftspolicy.

12. Överlåtelse
12.1. Användaren har inte rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt
Användarvillkoren till annan. Jämförflytt.se har dock rätt att överlåta sina rättigheter
och skyldigheter enligt Användarvillkoren till annan utan föregående
meddelande därom.

13. Ändringar m.m.
13.1. Jämförflytt.se har rätt att när som helst fritt ändra Webbplatsens interaktionsdesign,
layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta
gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.
13.2. Jämförflytt.se har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Vid var tid
gällande villkor finns publicerade på Webbplatsen (www.Jämförflytt.se.nu/terms).
Jämförflytt.se kommer att informera om villkorsändringar senast trettio (30) dagar
innan de träder i kraft. Sådan information lämnas på Webbplatsen eller via
e-post till den e-postadress som tillhandahållits av Användaren. Om
Användaren inte accepterar de ändrade villkoren ska Användaren avsluta sitt
Användarkonto innan ändringarna träder i kraft. Om Användaren inte avslutar sitt Användarkonto innan ändringarna träder i kraft, anses Användaren godkänna de ändrade Villkoren.
13.3. Användaren har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom
säga upp sitt Användarkonto och ta bort sitt innehåll från Webbplatsen.
13.4. Jämförflytt.se har rätt att stänga av Användarens tillgång till Webbplatsen med
omedelbar verkan om Jämförflytt.se har anledning att tro att Användaren bryter
mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller Jämförflytt.se sig rätten att, utefter
eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent
upphöra med tillhandahållandet av Webbplatsen utan föregående meddelande
därom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Användaren
accepterar att Jämförflytt.se inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje
part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

14. Force majeure
14.1. Envar av Parterna, inklusive Tredje part som anlitats av Jämförflytt.se för att utföra
delar av dennes avtalsenliga åtaganden eller rättsliga förpliktelser, är befriad
från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden och blir
inte skadeståndsskyldig, om underlåtenheten beror på omständighet som
förhindrar fullgörandet av förpliktelser och som ligger utanför partens kontroll
och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit
(”befriande omständighet”). Som befriande omständighet ska anses exempelvis
men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd
eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat,
mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda
omständigheter samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på
grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. När hindret upphör,
ska förpliktelser fullgöras på avtalat sätt om det är möjligt.

15. Bestämmelses ogiltighet
15.1. Om någon bestämmelse i Användarvillkoren skulle befinnas ogiltig av allmän
domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte
innebära att Användarvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska Jämförflytt.se
göra nödvändiga förändringar för att vidmakthålla Användarvillkorens syfte,
struktur och anda.

16. Lagval och tvistelösning
16.1. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av avtal och/eller avtalsvillkor
mellan Parterna ska avgöras i enlighet med svensk lag och rätt.
16.2. Om tvist uppstår mellan Jämförflytt.se och en Kund/Användare i egenskap av
konsument och Parterna inte kan lösa tvisten på egen hand, har konsumenten
rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se,
postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm) som
erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, i den mån nämnden är
behörig att pröva frågan. Dessutom kan konsumenter lämna klagomål online
genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via
följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har även rätt att
kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).
16.3. Om Jämförflytt.se och konsumenten inte kommer fram till en lösning av tvisten
genom någon alternativ tvistlösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt
avgjord av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans,
såvida inte annat följer av tvingande lag.
16.4. Om tvist uppstår mellan Jämförflytt.se och en Kund/Användare i egenskap av
näringsidkare och Parterna inte kan lösa tvisten på egen hand, ska tvisten
slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat
Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets
säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag
ska tillämpas på tvisten.